Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Değerli Hastalarımız ve Ailesi,

Medistate Kavacık Hastanesi olarak; siz değerli hasta ve hasta yakınlarının tüm hak ve sorumluluklarının yer aldığı bu sayfayı, sizleri bilgilendirmek ve alacağınız hizmetin en yüksek standartlarda sunulmasını sağlamak amacıyla hazırladık. Tüm çalışanlarımız hasta haklarını koruma, değer ve inançlarına saygı duyma konusunda eğitilmektedirler.

Bu sayfa, Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile Amsterdam Bildirgesi’nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

Hastanemize başvuran her birey; dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Hastalarımız, hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkânları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.

Bilgilendirme ve Onay Hakkı

Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve herbir girişimin potansiyel risk veya yararları, önerilen girişimlerin alternatif tıbbi müdahale yöntemleri, tedaviyi kabul etmemesi halinde oluşabilecek muhtemel sonuçları ve tedavinin gidişi yönünde anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.

Hastalarımız tanı ve tedavilerinin her aşamasında kendilerine ait dosyalara bakma ve taleplerini yazılı olarak bildirdikleri takdirde tüm tıbbi kayıt işlemlerinin yazılı bir kopyasını alma hakkına sahiptir.

Tıbbi gereklilik olmadığı ve hasta izin vermediği sürece, hastanın kendisi ile ilgili özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi edinilemez.

Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir. Hastalarımız ve aileleri organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.

Hastalarımız hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.

Personeli Tanıma / Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hastalarımız kendilerine sağlık hizmeti veren doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve unvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Sağlık Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı

Kurumumuza başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve iyileştirme olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir. Hastalarımız tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

Doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hastanın kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tıbbi girişimi, tedaviyi reddetme veya durdurma hakkına sahiptir.

Tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçlar hastaya / kanuni temsilcisine / yakınlarına hekim tarafından anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır.

Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı

Hastalarımız tıbbi tedavi süresince mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir. Hastalarımız, ziyaretçiler de dâhil olmak üzere, kuruluşumuz ile resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.

Kuruluşumuza başvuran bireylerin, kuruluşumuza verdiği tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümünden sonra da gizli kalacak biçimde korunur. Hastaya ait bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda açıklanır.

Saygı Görme Hakkı

Hastalarımız hekimleriyle görüşme ve muayene edilme aşamasında, yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir. Hastalarımız her zaman kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.

Konsültasyon (Danışma) Hakkı

Hastamızın kendi isteği ve ek ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman tarafından konsültasyon yapılmasını isteme hakkı vardır. Konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın hekimi ile görüş birliğine varıldığında ve onay verildiğinde, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından uygulanır.

Dini Hizmetlerden Yaranlanma Hakkı

Kurum hizmetlerinde aksamalara sebebiyet vermemek, başkalarını rahatsız etmemek ve sağlık personelleri tarafından yürütülen tıbbi tedaviye hiç bir şekilde müdahalede bulunmamak şartı ile hastalarımızın kendilerine özgü kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve / veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma hakkı vardır. Hastalarımızın dini vecibelerini yerine getirebilmeleri amacı ile hastanemizde ibadethane bulunmaktadır.

Güvenli Ortam Hakkı

Hastanemize başvuran her birey, kurum içinde güvende olmayı isteme hakkına sahiptir.

Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının; can ve mal güvenliğinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınmıştır.

Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (refakatçisi olmayan, yalnız, bakıma muhtaç) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı

Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen kurallara uygun şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

Şikâyet / Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

Hastalarımız ve yakınları, hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları

Hastalarımız, kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.

Tetkik ve Tedavi Bedelleri

Hastalarımız alacakları tıbbi tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme ve daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.