Medistate

Hoşgeldiniz

Hoşgeldiniz

Medistate Kavacık Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Direktöründen;

Medistate Kavacık Hastanesinde Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü, uluslararası standartlarda, hasta güvenliğini, hemşirelerinin eğitim ve gelişimini ön planda tutarak hemşirelik hizmetini sunmak üzere şekillendirilmiştir. Direktörlük olarak ekip çalışmasının önemine inanıyoruz ve bu doğrultuda diğer disiplinler ile sıkı iş birliği içinde çalışıyoruz.   Bu işbirliği içine hasta ve ailesi de dahil edilerek en iyi ve güvenli hemşirelik bakımını sunmak ana hedeflerimizden biridir. 

Medistate’ te hemşire olmak; yaratıcılığımızı, hayat boyu edineceğimiz bilgi ve deneyimlerimizi kullanabileceğimiz,  bizleri sürekli geliştiren ve sonu olmayan bir gelişim yolculuğudur. 

Medistate’ te aile, toplum ve bireye bütüncül bir yaklaşım sunmada temel oluşturan inanç ve ilkeler doğrultusunda hizmet vererek; araştırmacı, eğitimci, uygulayıcı, yönetici ve lider hemşire kadromuzla en iyi hemşirelik hizmetini sunuyoruz. Her geçen gün ailemizi daha ileriye götürmek için ekibimizle birlikte sürekli çalışıyoruz. 

Hasta odaklı, iç ve dış müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmayı amaçlayan, hemşirelik süreçlerinin standardizasyonunu sağlayan uluslararası kalite standartlarını Hemşirelik Hizmetlerimizin temel taşları olarak kabul ediyoruz ve uyguluyoruz.

Medistate’ te hemşirelik hizmetleri yönetimi direktörlük olarak temsil edilmektedir. Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, hemşirelik personelinin seçimine, bütçenin planlanmasına ve anahtar noktalarda karar verme süreçlerine diğer yöneticilerle birlikte katılır. 

Tüm uygulamalarımızda, uluslararası standartlar doğrultusunda güvenli ve yüksek kalitede hizmet sunarak hemşirelik ve ebelikte bilim ve sanatı birleştiriyoruz.

Felsefemiz

Felsefemiz
 • Hastalarımızın / ailelerinin her biri teşhis, tedavi ve bakım sürecinde itibar ve saygı görecektir.
 • Hasta ve ailesi, sevgi ve ilgi görecektir.
 • Her bir hastaya en uygun maliyetle ve en son teknoloji ile kaliteli bakım verilecektir.
 • Hastaların gizliliği ve mahremiyeti korunacaktır.
 • Hastalarımızın ihtiyaçları bireysel olarak karşılanacaktır. 
 • Personelimiz hastalarımızın sağlığını bilimsellik, ilgi ve şefkatle koruyacaktır.
 • Hemşirelik süreci bizim uygulamalarımızın önemli bir parçasıdır ve profesyonel hemşireler tarafından yerine getirilecektir.
 • Hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamada hemşirelerimiz ekibin diğer üyeleri ile sürekli bağlantı halinde olacaktır.
 • Hastalığın önlenmesinde, sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde, hemşirelerimiz hastalara ve ailesine bireysel olarak eğitim sağlayacaktır.
 • Mesleki uygulamalarımızda her bir hasta ve ailesine karşı sorumluluğumuzu bilerek hizmet sunulacaktır.
 • Hemşirelik hizmetlerinin kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve bakımın sürekli geliştirilmesinden sorumlu olunacaktır.
 • Hemşireliğin geliştirilmesinde ve sürekli eğitimin sağlanmasında kendimizi araştırmalarla destekleyeceğiz. 
 • Hemşirelik alanında yapılan araştırmalar ve bilimsel bilgiler temel alınarak bunlar hasta bakımında uygulanacaktır.
 • Hastanemizin hemşirelik hizmetlerinin ülkenin referans merkezi olacak şekilde hizmet vermesi sağlanacaktır.
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak ve yüksek kalitede bakımı sağlamak için eğitim ve rehberlikle son teknolojinin kullanılmasını teşvik ederek, güvenli bir çevre sağlanacaktır.
 • Risk durumlarını azaltmak için karar verme süreçlerinde ekibimizi sürekli destekleyecek ve cesaretlendireceğiz.
 • Karar verme aşamasında en iyi motive edici faktörleri kullanmak bizim özelliğimiz olacaktır.
 • Bireysel ihtiyaçların karşılanmasında, desteklenmesinde, personel gelişiminde her zaman duyarlı olacağız.
 • Ekibin diğer üyelerini kaliteli hizmet vermek adına sürekli şevkle çalışmaya teşvik edeceğiz.
 • Yenilik ve gelişme için fırsatlar yaratarak ve önerilerde bulunarak hemşirelik hizmetlerini her zaman daha iyi bir konuma taşıyacağız.
 • Tüm personel politika ve uygulamalarında herkese eşit davranacağız.

Bakım Standartlarımız

Hemşirelik Süreci ve Bakım Planı Kullanımı

Hemşirelik süreci; hemşirelik bakımını hastaya özgü planlama, uygulama ve değerlendirme şeklidir. Hemşirelik süreci, bireyin değerlendirilmesiyle başlar. Bireyin var olan ya da olası, farkında olduğu ya da olmadığı sağlık problemlerinin çözümünde kullanılan basamaklar dizisidir. Hasta bakımında hemşirelik süreci kullanımının; kapsamlı bakım verme, bakımın sürekliliğini sağlama, sağlık profesyonelleri arasında iletişim sağlama gibi birçok yararı vardır. Hastanemizde hemşirelik süreci ve bakım planı multidisipliner bir şekilde uygulanır.

Hasta ve Ailesinin Eğitimi

Hasta ve ailesinin eğitimi hemşirenin temel işlevlerinden biridir. Yapılan eğitimin amacı, bireyin içinde bulunduğu sağlık düzeyini bir üst basamağa taşımak ve doğru sağlık davranışlarının gelişmesini sağlamaktır.

Hasta Güvenliği Uygulamaları

Hasta güvenliği genel anlamda sağlık bakım hizmetlerinin sunumu aşamasında, hastaya zarar verilmesini önlemek amacıyla kuruluş ve çalışanların aldığı önlemlerdir. Hemşireler, bakımın her alanında hasta güvenliği ile iç içe yaşamaktadır. Riskin erken aşamada tespit edilmesi, hasta yaralanmalarının önlenmesinde son derece önemlidir. Bu bağlamda hemşireler hasta güvenliğinin sağlanmasında önemli bir role sahip olmaktadırlar.

 • Etkili İletişim: Zamanında, doğru, eksiksiz, belirsizlik olmayacak ve alıcı tarafından anlaşılabilir şekilde gerçekleşen etkili bir iletişim hataları azaltmakta ve hasta güvenliğinde iyileşme sağlamaktadır. Sağlık çalışanları arasındaki iletişim problemleri nedeniyle ciddi hasta güvenliği olayları yaşanmaktadır. İletişim nedeniyle oluşabilecek güvenlik olaylarını en aza indirebilmek için hastanemizde etkili bir iletişim yöntemi olan SBAR tekniği ve geri okuma yöntemi kullanılmaktadır.
 • Düşmelerin Önlenmesi: Düşmeler, tüm sağlık organizasyonlarında ciddi bir problemdir. Yatan hastalarda görülen yaralanmaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Sağlık organizasyonları; hizmet verdiği hasta popülasyonu, sunduğu hizmetler ve sahip olduğu tesisler çerçevesinde hastalarını düşme riski yönünden değerlendirmeli, düşme riskinin azaltılması ve düşme olduğunda yaralanma riskinin azaltılması için önlem almalıdır. Hastanemizde de düşmelerin önlenmesi için birçok önlem alınmaktadır.
 • Kimlik Doğrulama: Yanlış hasta hataları, tanı ve tedavi hizmetlerinin neredeyse her alanında görülmektedir. Hastanede bulunan hastalar sedasyon almış ya da oryantasyonu bozuk olabileceği gibi, tamamen uyanık olmayabilir; hastane içinde yatak, oda veya konum değişikliği yapılabilir; duyusal yetersizliği olabilir veya kimliğinin yanlış belirlenmesine neden olabilecek farklı durumlara maruz kalabilir. Buradaki amaç çift yönlüdür. İlk olarak kişinin hizmet veya tedavinin planlandığı kişi olduğundan emin olmak ve ikinci olarak ise hizmet veya tedavinin ilgili kişiyle eşleştirilmesidir.
 • Yüksek Riskli İlaçların Güvenliği: İlaç uygulamaları, doktor istemi olmadan yapılmamalı, ilaç uygulamalarında 8 doğru ilkesini uygulanmalı, yüksek riskli ilaçlar çift kontrol sistemi ile ve hemşireler tarafından mutlaka kimlik doğrulama yapılarak uygulanmalıdır.
 • Doğru Hasta, Doğru İşlem, Doğru Taraf Cerrahisi: Yanlış alan, yanlış işlem ve yanlış hasta cerrahisi sağlık kurumlarında rahatsız edici sıklıkta görünen bir durumdur. Bu hatalar cerrahi ekibin üyeleri arasında etkisiz ya da yetersiz iletişim, cerrahi alan işaretlemesine hastanın katılmaması ve ameliyat yerinin doğrulanmasına yönelik bir prosedürün olmaması sonucunda meydana gelmektedir. Hastanemizde bu tür bir hatanın önlenmesi için politika ve prosedürler oluşturulmuş ve bunlar tüm ekip üyeleri tarafından etkili bir şekilde uygulanmaktadır. 
 • Sağlık Bakımıyla İlişkili (Nozokomiyal) Enfeksiyonların Azaltılması: Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü çoğu bakım ortamında zorlu bir görevdir ve nozokomiyal enfeksiyon oranlarında görülen artış hem hasta hem de sağlık çalışanları için önemli bir endişe kaynağıdır. Bu enfeksiyonların ortadan kaldırılmasında en önemli husus uygun el hijyenidir. Hastanemizde de nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolüne yönelik programlar mevcuttur ve uygulanmaktadır.  

 Hemşirelikte Klinik Performans Göstergelerimiz

 • Bası Yarası Oranları
 • Hasta Düşmesi Oranları
 • Kabulde Ağrı Değerlendirmesi Yapılma Oranı
 • IV Komplikasyon Oranları
 • Enfeksiyon Oranları
 • Hemşire Devir Hızı
 • Çalışan Memnuniyeti
 • Hasta Memnuniyeti
 • Bebek Dostu Hastane

Hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından itibaren UNİCEF işbirliği ile "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler" programı yürütülmektedir. Bu program kapsamında hastanemizde anne sütünün korunması, desteklenmesi ve özendirilmesi anlamında Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in ortak bildirisi olarak emzirmede 10 adım stratejileri uygulanmakta ve  uluslararası bir unvan olan "Bebek Dostu Hastane" unvanı ile hizmet vermektedir.

Eğitimlerimiz

Eğitimlerimiz
 • Kurumsal Oryantasyon Programımız
  Hastanemizde işe yeni başlayan her çalışanın almakla yükümlü olduğu ve İnsan Kaynakları Departmanı tarafından organize edilen bu eğitim, 2,5 gün  sürmektedir. Verilen bu eğitimle işe yeni başlayan kişinin kurumu tanıması (Medistate Kavacık Hastanesi yapı ve işleyişi, kalite yönetim sistemi, ekipman kullanımı) ve uyumunun sağlanması hedeflenmektedir.
 • Hemşirelik Oryantasyon Programımız
  Hemşire/ebe ve teknisyenlerin mesleki bilgi ve becerilerini yenilemelerini sağlamak, kuruma uyumlarını kolaylaştırmak ve çalışanlar arasında ortak dil oluşturmak amacıyla verilen hemşire oryantasyon eğitimine tüm yeni başlayan hemşireler katılır.
  Multidisipliner bir grup tarafından verilen oryantasyon eğitimi 8 gün sürmektedir. Bu eğitimi başarı ile tamamlayan çalışanlarımız belirlenmiş rehber hemşireleri ile birlikte çalışma alanlarına göre 3-6 ay sürecek olan klinik eğitim programına alınırlar 
 • Klinik Eğitim Programı
  Medistate Kavacık Hastanesi bünyesine yeni katılmış olan hemşirelerin, klinikte eğitim ve uyum sürecini kapsayan çalışacakları birim baz alınarak hazırlanmış beceri listeleri ile takip edilen bir programdır. Klinik Eğitim Programı'ndaki hemşire kendisine tanımlanmış rehber hemşire ile birlikte ve onun gözetiminde hasta bakımına katılır ve bu sırada uyum programı doğrultusunda gelişimini sürdürür. Bu süreç yeni mezun hemşireler ve özel alanlar için 6 ay, diğer alanlar ve deneyimli hemşireler için 3 ay sürmektedir. Belirlenen süre sonunda ve belirli aralıklarla rehber hemşire ve sorumlu hemşire çalışanın gelişimini değerlendirir.
 • Vücut Sistemleri Eğitimi
  Klinik alanlarda çalışan hemşirelerin, hasta değerlendirmesi, hemşirelik tanılarının belirlenmesi ve hastaya özel bakım planlarını hazırlanarak yeniden değerlendirmeleri yapabilmeleri için; vücut sistemlerine ait anatomi, fizyolojik ve fizik muayenesini kapsayan teorik ve pratik uygulamalı eğitimdir. 
 • Pediatri Hemşireliği Eğitimi
  Pediatrik hastaların kendilerine has özelliklerini, hemşirelik bakım ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken ayrıcalıkları içerir. Çocuk sağlığının korunması, çocuğun ve ailesinin bakım gereksinimlerinin profesyonel olarak bütüncül bir yaklaşımla karşılanabilmesini kapsar.  
 • Kadın Sağlığı Hemşireliği
  Kadın ve üreme sağlığı, gebelik fizyolojisi, doğum öncesi ve doğum sonrası anneye yaklaşım, annenin psikolojik değerlendirilmesi, anne ve bebek bakımını içerir. Hemşire ve gebelerin; anne ve bebeğin bakım ihtiyaçlarını bir bütün olarak değerlendirerek, karşılayabilmelerini kapsar.

Faydalı linkler 

Türk Hemşireler Derneği

Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği

North America Nursing Diagnosis Association (NANDA)  

Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi

Medistate hastanesi ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğümüz, son yıllarda hızla değişen sağlık sektörünün önemli bir üyesi olan Hemşirelik mesleğinin “Bağımsız” bir meslek grubu olarak artan önemine hemşirelik kariyer yönetiminde büyük önem vermektedir.

Hemşirelerimizin bireysel çabaları desteklenmekte ve organizasyonel plan bu doğrultuda yapılmaktadır.

Hemşirelerimiz ekipler içinde uygulayıcı, eğitici, yönetici ve araştırıcı roller üstlenerek gelişimlerini sürdürmektedir.

Hemşirelik hizmetleri direktörlüğü hemşirelerimize, ihtiyaç duydukları eğitimleri almaları yönünde gerekli desteği vermekte ve çalışma planlarını bu yönde organize etmektedir.

Özel bir belge ve yetkinlik gerekmediği sürece üst pozisyonların Medistate hemşirelerince doldurulmasına öncelik verilmektedir. Kurum içi atamalar ilk olarak hemşirelerimize duyurulmakta ve çalışanlarımıza başvuru hakkı tanınmaktadır. 

KARİYER FIRSATLARI

Medistate ailesine katılmak için özgeçmişinizle birlikte direkt başvuru yapabileceğiniz gibi www.medistate.com.tr adresinden iş başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

ÇALIŞAN HEMŞİRELERİMİZE SUNDUĞUMUZ KARİYER FIRSATLARI

-Kurum içi üst rütbe atamaları

-Kurum içi farklı pozisyon fırsatları

-Hizmet içi eğitimler ve kurum dışı eğitim desteği

-Eğitim hayatına devam eden hemşirelerimiz için çalışma listelerinin okul programlarına göre ayarlanması

-Kongre katılımları ve dernek üyeliklerine destek

-ARGE desteği

Başvuru yapacak adaylar cigdem.arslan@medistate.com.tr adresinden ve 0216 3314040 - 3587 numaralı telefondan iletişime geçebilirler.

İşe Alım Süreçleri

Hastanemize başvuran hemşire adaylarımız insan kaynaklarından ya da danışmadan temin edeceği İş Başvuru Formu’nu bir adet vesikalık fotoğraf ile doldurup imzaladıktan sonra insan kaynaklarına teslim eder.

 Hastanemizin resmi web sitesi olan www.medistate.com.tr/insankaynaklari linkinden de başvuru yapılabilir. Ayrıca anlaşmalı e-işe alım sitelerinden genel başvuru ilanı üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz.

 • İnsan kaynakları eline ulaşan başvuruları mevcut iş deneyimine, eğitimine, doğum tarihlerine vb. kriterlere göre sınıflandırarak bir aday havuzu oluşturur ve bu havuzdan uygun adayların ilk değerlendirmelerini yapar. Adayların form ya da bilgilerini ilgili birim yöneticisine ulaştırır. İlgili birim yöneticisi mülakata çağrılmasını uygun gördüğü aday listesini insan kaynaklarına bildirir.
 • Mülakata çağrılması istenen adaylara telefon yada e-posta ile ulaşılarak mülakata davet edilir. Mülakat sonrası olumlu bulunan aday çalışacağı birimde bir gün gözleme davet edilir. Bu gözlem hem aday hem de kurum için daha detaylı değerlendirme yapma fırsatı sunar. Gözlem sonucu aday ve birim sorumlu hemşiresi için olumlu olursa adaya iş teklifi yapılır. İnsan kaynakları uygun bulunan adayları iş teklifinde bulunmak için son görüşmeye davet eder ve yazılı olarak iş teklif mektubu veya e-posta yoluyla istihdam teklifinde bulunur.
 • İnsan kaynakları adaya özlük hakları, iş tanımı, mesai saatleri, işe başlayacağı tarih, işe giriş için hazırlaması gereken evraklar hakkında bilgi verir.
 • Aday işe başlarken kendisinden istenen evrakları eksiksiz insan kaynaklarına teslim eder. Belirli Süre veya Belirsiz Süreli İş Sözleşmesini imzalar. 
 • Gözlem sonucu olumsuz bulunan adaylar ise telefon ya da e-posta yolu ile ulaşılarak insan kaynakları departmanı tarafından geri bildirimde bulunulur.
 • Adayın işe başlamasından sonraki ilk 2 ay yasal deneme süresidir.  Bu süreye oryantasyon eğitimi dahildir. Deneme süresi başarısız olan adayların iş akdi Hemşirelik Hizmetleri Direktörü ve İnsan Kaynakları Müdürü onayı ile fesih edilir. 

Sosyal Haklar

İzin Uygulamaları 

Kurum çalışanları bir takvim yılını doldurdukları günden itibaren yıllık izne hak kazanmış olur. Yıllık izinler birleştirilemez. İş yasasındaki kurallar çerçevesinde aynı yıl içinde kullanılmasına özen gösterilir. Yıllık izin ücreti kullanılmayarak karşılığı olan ücreti personel talep edemez. Yıllık ücretli izinlerin karşılığı ücretler ancak personel ile iş ilişkisinin bitiminde ödenir.

Kurumda Çalışma SüresiYıllık Ücretli İzin Hakkı

1 yıldan 5 yıla kadar(5 yıl dahil)14 iş günü

5 yıldan fazla 15 yıldan az ise 20 iş günü

15 yıl (dahil) ve daha fazla ise26 iş günü

Doğum İzni

Doğum yapacak çalışanlar için doğum izni süresi, doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftadır. Ancak çalışanın isteği doğrultusunda, doğumdan 3 hafta öncesine kadar çalışabileceği doktor raporu ile belgelenerek doğum öncesi çalıştığı bu 5 haftalık süre doğum sonrası izne eklenerek kullanılabilir. Doğum öncesi süre çoğul gebelik için 10 haftadır.

Hastalık İzni

Hastalık izni işyeri hekimi tarafından verilir ve bu süre 2 günü geçmez.  Bu süreyi aşan durumlarda,   hastalanan personel SGK iş görmezlik raporu alır.

Ücretsiz İzinler

Çalışanın yazılı talebi üzerine bağlı olduğu yöneticisi tarafından uygun görülmesi kaydıyla ücretsiz izin verilebilir.

Kongre ve Seminer İzinleri 

Çalışanın alanıyla ilgili kongre ve seminerlerekatılımı kurum tarafından desteklenir. Çalışanın bu tür gelişim etkinliklerine katılabilmesi yıllık izinlerinden düşülmeden izin kullanması sağlanır. Kongre ve seminerlere bildiri ile katılması durumunda katılım masrafları hastane tarafından karşılanır.  

Sosyal İzinler

Çalışma Saatleri

Personelin çalışma saatleri, aylık yasal çalışma süresini aşmayacak şekilde görev yerinin özelliği ve çalışma koşullarına göre düzenlenir.  Ara dinlenme süreleri öğleden önce 15 dakika, öğleden sonra 15 dakika ve 30 dakika yemek molası verilir. Bu süre toplam çalışma saatine dâhil değildir.

Ulaşım

Hastanemizin İstanbul’un belli bölgelerine servis imkanı mevcuttur.

Otopark

Hastanemizin otoparkını kullanmak isteyen çalışanlarımız otopark ücreti olarak belli bir aylık aidat ödemesi gerekmektedir. 

Dolap

Hastanemizde kurum kıyafeti giyme zorunluluğu olan çalışanlarımıza soyunma odalarında dolap tahsis edilir.

Lojman

Lojman ihtiyacı olan çalışanlarımıza herhangi bir ücret kesintisi yapılmadan lojman tahsis edilir. Ancak kira hariç diğer (elektrik, su vb.) ortak giderler lojmanda ikamet edenler tarafından karşılanır.

İş Yeri Hekimliği

Çalışan işe başladıktan sonra ilk muayenesi için işyeri hekimine veya işyeri hemşiresine müracaat ederek ilk muayenesini yaptırır. İlk muayenede hepatit B, hepatit C, HIV serolojik testleri değerlendirilir. Ayrıca çalışan, rahatsızlığı durumunda ilk olarak işyeri hekimine müracaat eder ve muayenesi yapılır. İşyeri hekimi gerekli gördüğü durumda çalışanı ilgili branş doktoruna yönlendirir, personelin ilgili prosedürde belirtilen indirimden faydalanarak muayene olmasını sağlar.

Yemek

Yemekler hastanemizin anlaşmalı olduğu bir catering firması tarafından kurumumuz mutfağında hazırlanarak verilmektedir.

Öğle yemeği : 12.00-15.00 saatleri arasındadır.

Vardiyalı çalışan bölümler için;

Akşam yemeği: 18.30-20.00 saatleri arasındadır.

Kahvaltı : 01.30-03.00 saatleri arasındadır.

Hastane Personeli ve 1. Derece Yakınına İndirim

Hastane personeli ve 1. derece yakınları aldıkları tüm hizmetlerde %80’ e varan indirim uygulanmasından yararlanmaktadır. 

Kreş

Çalışmaları devam etmektedir.

 

Hemşirelik Hizmetleri

Medistate’te Hemşire
olmanın Ayrıcalığını
Birlikte Yaşayalım.

Detaylı Bilgi

Hekim Kadrosu

Hastanemizin uzman
akademik kadrosu
üstün hizmet
kalitesiyle sizlerle...
detaylı bilgi
--